ข้อตกลงการให้บริการ

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งนโยบายการให้บริการเพื่อให้ยอมรับและถือเป็นข้อตกลงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. ก่อนใช้บริการ ผู้ซื้อจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

2. หากผู้ซื้อประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใด หลังจากได้รับใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อจะสามารถใช้บริการใด ๆ ของ teromusiccourse.com  ได้ทันที

3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้ถือว่ามีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ บริษัทฯ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ teromusiccourse.com 

4. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ True ID), รหัสผ่าน (Password) โดยต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง ในกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานทันทีหากผู้ซื้อทำผิดกฎ

5. เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า คำว่า “teromusiccourse.com” เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

6. ผู้ซื้อยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ และบุคคลอื่น ๆ และผู้ซื้อจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อ บริษัทฯ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

7. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

8. ในกรณีที่ บริษัทฯ ให้ผู้อื่น (เจ้าของสินค้า, บริษัทขนส่งเอกชน ฯลฯ) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้ออาทิ การจัดส่งสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ บริษัทฯ จะทำการกำหนด “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ และมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามนโยบายดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

teromusiccourse.com  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ teromusiccourse.comนโยบายการจัดส่งสินค้า

1. บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) โดยจัดส่งสินค้าให้หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

3. การจัดส่งสินค้า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-10 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล) โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือสินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ โดย บริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

4. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

6. ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียด/นโยบาย/เงื่อนไขต่าง ๆ ของสินค้าก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

3. บริษัทฯ ยินดีรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ซื้อจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อและได้รับสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

3.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับผู้ซื้อ

3.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้า รายละเอียดสินค้า

3.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

4. ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้า หรือ สินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อ จะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการ ใช้งานของผู้ซื้อ สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายต่าง ๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


นโยบายการคืนเงิน

1. บริษัทฯ ยินดีรับคำขอคืนเงินภายใน 7 วัน (ไม่รวมวันหยุด) โดยจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อได้ หรือตามกรณีดังต่อไปนี้

1.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับผู้ซื้อ

1.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้า รายละเอียดสินค้า

1.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับผู้ซื้อ

2. ระยะเวลาคืนเงินค่าสินค้าหลังจาก บริษัทฯ อนุมัติคืนเงินให้กับผู้ซื้อมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน ระยะเวลา
บัญชีธนาคาร (Online Direct Debit) คืนเข้าบัญชีธนาคาร 7 วัน ทำการ
บัตรเครดิต คืนเข้าบัตรเครดิต 45 วัน ทำการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ teromusiccourse.com ทาง บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้ บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของ บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด โดยการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความ แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ


สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดารูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง รวมทั้งเนื้อหาข้อมูล (Content) และส่วนประกอบ (Element) ใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฎ www.teromusiccourse.com ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว หรือสิทธิในลักษณะเดียวกัน เป็นสิทธิและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้านกฎหมายของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของไทย ห้าม ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้านกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ บริษัทฯ มิฉะนั้น จะเป็นการกระทำความผิดอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอันที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น


สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

ห้ามเข้าถึงระบบ teromusiccourse.com  โดยมิชอบ เพื่อเปิดเผยมาตราการป้องกันระบบ teromusiccourse.com  หรือ ระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบ teromusiccourse.com  หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือ นำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกำหมาย/ลามก เข้าสู่ระบบ teromusiccourse.com  ห้ามรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ และหรือข้อมูลช่องทางการติดต่อผู้ใช้บริการของระบบ teromusiccourse.com นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อเป็นเรื่องสำคัญ และ บริษัทฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อถือเป็นเรื่องสำคัญ ทางบริษัทฯ จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ บริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับ บริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ซื้อในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชม teromusiccourse.com  และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ผู้ซื้อเยี่ยมชม สถานะของผู้ซื้อจะไม่เป็นที่เปิดเผย และ บริษัทฯ จะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ซื้อได้ตลอดเวลาที่ผู้ซื้อเข้าเยี่ยมชม เว้นแต่ผู้ซื้อจะได้มีบัญชีบน teromusiccourse.com และผู้ซื้อได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน หากผู้ซื้อมีความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำติชม ผู้ซื้อสามารถติดต่อ บริษัทฯ โดยทางอีเมล์: [email protected]

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เมื่อผู้ซื้อสร้างบัญชีกับ teromusiccourse.com หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของผู้ซื้อ

ชื่อ

สถานที่จัดส่งสินค้า

อีเมล์

หมายเลขติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันเดือนปีเกิด

เพศ

ผู้ซื้อจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่ บริษัทฯ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของ บริษัทฯ หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องอัพเดทข้อมูลของผู้ซื้อให้เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ซื้อให้มานั้นถูกต้อง บริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อหากผู้ซื้อส่งมอบข้อมูลให้ บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของผู้ซื้อเท่านั้น หากผู้ซื้อเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อให้แก่ บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของ บริษัทฯ แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้ออาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อที่ผู้ซื้อได้ส่งมอบให้ บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา หากผู้ซื้อได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ บริษัทฯ หากผู้ซื้อสมัครเพื่อใช้งาน teromusiccourse.com โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี teromusiccourse.com  กับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ซื้อ หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของ teromusiccourse.com บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ ที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของผู้ซื้อผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ teromusiccourse.com  การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนที่ บริษัทฯ ได้รับจากผู้ซื้อหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ (เช่น ส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ) เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ซื้อที่ผู้ซื้อมีกับ บริษัทฯ (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่ บริษัทฯ คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ซื้อหรือที่ผู้ซื้อได้ร้องขอจาก บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ และของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ผู้ซื้อจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เมื่อผู้ซื้อได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ teromusiccourse.com  หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ซื้อเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจาก บริษัทฯ หรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของ และ ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ บริษัทฯ ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด บริษัทฯ อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ซื้อให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของผู้ซื้อ จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้ซื้อ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่ บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทฯ จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น teromusiccourse.com  ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ซื้ออาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่ บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อ บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากผู้ซื้อได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน บริษัทฯ อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่ง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของผู้ซื้อบนแพลตฟอร์มของ teromusiccourse.com  หากผู้ซื้อไม่มีบัญชีการใช้บริการกับ บริษัทฯ ผู้ซื้ออาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อ บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่ บริษัทฯ ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ หากข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ

หากผู้ซื้อมีบัญชีการใช้บริการกับ teromusiccourse.com  ผู้ซื้ออาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของผู้ซื้อ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม ในนั้นผู้ซื้อจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า หรือการส่งข่าวสารที่ผู้ซื้อได้สมัครไว้ได้ ผู้ซื้อตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อโดย จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากผู้ซื้อมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อได้ถูกละเมิดโดย teromusiccourse.com  กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ซื้อเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ซื้อ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน teromusiccourse.com  แก่ผู้อื่น หากผู้ซื้อได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ซื้อจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของผู้ซื้อและผลที่ตามมา หากผู้ซื้อไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของผู้ซื้อได้ ผู้ซื้ออาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ teromusiccourse.com  ผู้ซื้ออาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ซื้อ ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ซื้อถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ซื้อมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ซื้อควรที่จะติดต่อ บริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ซื้อ บริษัทฯ ขอเตือนให้ผู้ซื้อออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ซื้อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ teromusiccourse.com  หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้ บริษัทฯ สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม เมื่อผู้ซื้อเข้าเยี่ยมชม teromusiccourse.com  เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัท บริษัทฯ ทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ซื้อส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อเข้าเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อ ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ซื้อ หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อเข้าถึงก่อนที่ผู้ซื้อจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อเข้าชมในแพลตฟอร์ม จำนวนเวลาที่ผู้ซื้อใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ผู้ซื้อค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้ บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาให้ดีขึ้น โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ซื้อหรือบนอุปกรณ์ของผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้ บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้ บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ซื้อได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อมากขึ้น โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้ บริษัทฯ นับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้ซื้อมากขึ้น ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ซื้อต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้ ปณท ทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ปณทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม
สิทธิของบริษัทฯ ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ บริษัทฯ และสละสิทธิเรียก�