เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส คอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ได้ลงนามร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนการสอนดนตรีรูปแบบ Edutainment สนุก เข้าใจง่าย เป็นไว

ผู้สนใจสามารถเข้าชมและนําสื่อการเรียนการสอน วิชาดนตรี ประเภทคีย์บอร์ดและเปียโน ไปใช้งานตามความเหมาะสม หากต้องการคําปรึกษาเพิ่มเติม หรือทดลองใช้งานคอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ ติดต่อ
Call Center : 0652141666 
Email : [email protected] 
Line : @teroperformance

Music Innovation Project


เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส ได้จัดตั้ง Music Innovation Project โดยนําเทคโนโลยีคอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ มาตรฐานระดับโลกมาประยุกต์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคีย์บอร์ด/เปียโน TERO Performance Course ที่สามารถเรียนวิชาดนตรีพร้อมกันเป็นกลุ่ม 30 คนหรือมากกว่าได้เน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก (student centric) และครูผู้สอนเปรียบเสมือนโค้ชให้คําแนะนําเฉพาะเจาะจงแต่ละผู้เรียน เป็นอีกก้าวสู่การยกระดับการเรียนการสอนวิชาดนตรี